VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné od 17.10.2022


 • ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obchodní vztahy mezi:

JP heating s.r.o.
IČ: 17616671, DIČ: CZ17616671
sídlem: Opletalova 926/16, 110 00 Praha 1 – Nové město

(dále jen „Prodávající“)

a jeho odběrateli (dále jen „Kupující“)

 1. Kupujícím může být fyzická osoba jako spotřebitel nebo jako podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
 1. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která jedná či uzavírá smlouvu s Prodávajícím mimo svou podnikatelskou činnost.
 1. Podnikatelem je každý subjekt – ať již fyzická či právnická osoba, která jedná či uzavírá smlouvu s Prodávajícím v rámci své  podnikatelské činnosti.
 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká uzavřením kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou i v případě akceptace objednávky Kupujícího Prodávajícím nebo v případě dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu na základě objednávky Kupujícího a převzetí takového zboží Kupujícím.
 1. Odesláním objednávky či uzavřením samotné kupní smlouvy každý Kupující potvrzuje, že se před jejím vytvořením seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou i Podmínky ochrany osobních údajů, Reklamační řád, Ujednání o dopravě a dále stvrzuje to, že s těmito všemi dokumenty platnými k okamžiku odeslání objednávky či uzavření kupní smlouvy souhlasí.
 1. Tyto VOP mohou být pozměněny pouze písemným ujednáním smluvních stran.
 • OBJEDNÁVKA
 1. Objednání zboží může být provedeno:
 • osobně v prodejně Prodejce
 • prostřednictvím internetového obchodu
 • prostřednictvím emailové komunikace
 1. Veškeré produkty a služby, které Kupující v internetovém obchodě objedná, musí být potvrzeny Prodávajícím formou emailu na Kupujícím v objednávce zadaný email. Odsouhlasením objednávky Prodávajícím bez výhrad zpět Kupujícímu vzniká mezi smluvními stranami kupní smlouva.
 2. Bude-li objednávka zboží a služeb obsahovat nadstandartní požadavky, které nebudou v ceníku Prodávajícího, zašle Prodávající Kupujícímu zpět cenu za tyto požadavky s uvedením termínu pro její schválení Kupujícím. Schválí-li Kupující bez výhrad cenu zaslanou mu Prodávajícím, vzniká doručením takového souhlasu Prodávajícímu kupní smlouva.
 3. Dojde-li po zaslání objednávky ze strany Prodávajícího k započetí plnění, dochází tím k uzavření smlouvy.
 4. Bude-li mít Kupující speciální požadavky na úpravu zboží, zajistí Prodávající úpravu takového zboží dle požadavku Kupujícího, bude-li to technicky a organizačně možné. Kupující odsouhlasí grafické zpracování jeho požadavku a tímto odsouhlasením přebírá plnou odpovědnost za bezchybnou grafickou podobu. V tomto případě se právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím posuzuje jako Smlouva o dílo.
 • ZMĚNA A ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
 1. Objednávka může být ze strany Kupujícího zrušena pouze do doby zahájení poskytování služeb či odeslání zboží. Zahájením poskytování služeb se rozumí okamžik zahájení prací na příslušné objednávce.
 2. Dojde-li k zahájení poskytovaných služeb ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen objednané zboží či služby odebrat.
 3. Kupující nese plnou odpovědnost za sdělení správnosti a úplnosti údajů, dat a informací, které poskytne Prodávajícímu. V případě jejich nesprávnosti nese Kupující plnou odpovědnost za vady dodávky, které v souvislosti s tím vzniknou a nese veškerou finanční škodu, která v souvislosti s tím Prodávajícímu vznikne.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Kupující se zavazuje uhradit celou kupní cenu včetně DPH za dodané zboží a služby. Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách Prodávajícího uváděny včetně DPH i bez DPH.
 2. Náklady za dodávku zboží do místa určení Kupujícím se mohou lišit podle cen poskytovatele dopravy a způsobu úhrady objednávky.
 3. Zboží i služby lze hradit hotovostní či bezhotovostní platbou na účet Prodávajícího.
 4. Zboží je hrazeno v plné výši hned – tedy buď hotovostní nebo bezhotovostní platbou. V případě, že na základě objednávky Kupujícího bude Prodávající zajišťovat i montáž zboží, bude montáž uhrazena hotovostně bezprostředně po jejím provedení.
 5. Objedná-li si Kupující u Prodávajícího výpočet tepelných ztrát, zavazuje se uhradit Prodávajícímu částku uvedenou v Ceníku na webové stránce www.jpheating.cz za tento výpočet. V případě, že si Kupující následně na to koupí u Prodávajícího zboží v hodnotě nad 200.000,-Kč bez DPH, odečte se mu daná částka z kupní ceny tohoto zboží.
 6. Kupující obdrží od Prodávajícího fakturu za dodané zboží.
 7. Cena za zboží a služby hrazená bezhotovostním převodem se považuje za uhrazenou okamžikem připsání na účet Prodávajícího.
 8. Fakturu včetně účtenky obdrží Kupující od Prodávajícího ve formě odkazu ke stažení faktury v elektronické podobě na emailové adrese, která bude Kupujícím uvedena v objednávce, s čímž Kupující souhlasí.
 9. Koupí jakéhokoli zboží od Prodávajícího nevzniká Kupujícímu nárok na použití obchodních názvů, log firem, registrovaných značek apod.
 • DODÁCÍ PODMÍNKY
 1. Lhůta dodání je 21 dní ode dne potvrzení objednávky. V případě, že nastanou objektivní příčiny nezávislé na vůli Prodávajícího, může být lhůta dodání zboží prodloužena, max však o 60 dní.
 2. Prodávající může dodat zboží i před sjednanou lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek.
 3. Kupující je povinen nejpozději do 10 dní ode dne sdělení mu Prodávajícím, že zboží je připraveno k vyzvednutí, toto vyzvednout. Nebude-li tato lhůta Kupujícím dodržena, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu poplatku za nevyskladněné zboží ve výši 10,-Kč/den.
 4. Odmítne-li Kupující odebrat objednané a Prodávajícím potvrzené zboží, může Prodávající od smlouvy odstoupit a zároveň má právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši:
 • u zboží standardního, které je dodáváno ze skladu – 15% z kupní ceny odmítnutého zboží;
 • u zboží specifického, dodávaného z výroby na zakázku – 70% z kupní ceny odmítnutého zboží.
 1. Prodávající má vyjma nároku na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl.5 odst.d) i nárok na poplatek za uskladnění.
 2. Kupující se stane vlastníkem zboží úplným zaplacením kupní ceny. Zboží bude Kupujícímu předáno po zaplacení ceny a spolu se zbožím budou k tomuto předány i veškeré potřebné doklady.
 3. Je-li zboží dodáváno Podnikateli formou jeho odeslání do místa určení Podnikatelem, pak se za okamžik odevzdání zboží Podnikateli považuje předání prvnímu přepravci k přepravě pro Podnikatele, přičemž veškeré práva z přepravní smlouvy uplatní Podnikatel přímo u přepravce.
 4. Je-li zboží dodáváno Spotřebiteli formou jeho odeslání do místa určení Spotřebitelem, pak se za okamžik odevzdání zboží Spotřebiteli považuje okamžik, kdy je zboží předáno dopravcem Spotřebiteli. Neuhradí-li při doručení Kupující přepravci celou kupní cenu a zboží tak bude vráceno přepravcem zpět Prodávajícímu, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikne.
 5. Prodávající dodá Kupujícímu zboží ve sjednané kvalitě, množství a jakosti.
 6. Expedice zboží bude provedena při objednávce od 50.000,-Kč včetně DPH a výše až po úplném zaplacení zboží. V okamžiku zaplacení celé kupní ceny bude zboží expedováno ke Kupujícímu.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE
 1. Odstoupení je možné ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží Spotřebitelem. Jedná-li se o dodávku zboží formou dodání několika částí, běží 14 denní lhůta ode dne doručené poslední části zboží.
 2. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem bylo dodání služeb, jež byly dodány se souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty 14 dní k odstoupení.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle konkrétní objednávky a přání Spotřebitele.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o opravě, údržbě či úpravě v místě, které bude určeno Spotřebitelem.
 5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele, nese Spotřebitel veškeré náklady spojené s vrácením zbožím. Dojde-li k odstoupení od smlouvy uzavřené tzv. na dálku – tedy prostředky komunikace na dálku, nese Spotřebitel náklady na vrácení zboží i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno cestou poštovního přepravce. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu osobním předáním v prodejně nebo prostřednictvím přepravce nejpozději do 10 dní ode dne odstoupení od smlouvy na náklady Kupujícího, včetně veškerého příslušenství, dokumentace, nepoškozené, čisté, ve stavu v jakém je Kupující od Prodávajícího převzal a bude-li to možné tak i v originálním obale.
 6. Je-li ujednána dodávka služeb pro Spotřebitele, jejíž plnění již bylo započato, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za již provedené služby.
 7. Odstoupení od smlouvy může být Kupujícím uskutečněno buď přímo na prodejně u Prodejce nebo prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je na internetových stránkách Prodejce. Prodejce pak potvrdí bez zbytečného odkladu Kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.
 8. Prodávající vrátí v případě platného odstoupení od smlouvy Kupujícímu kupní cenu nejpozději do 14 dní ode dne, kdy dojde ze strany Kupujícího k předání zboží Prodávajícímu.
 9. Bude-li zboží Kupujícím Prodávajícímu vráceno poškozené, znehodnocené, či neúplné, má Prodávající právo vrátit Kupujícímu kupní cenu poníženou o hodnotu poškození, znehodnocení či hodnotu chybějící části.
 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PODNIKATELE
 1. Podnikatel může od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní stejně jako Spotřebitel pouze v případě, je-li to mezi ním a Prodávajícím písemně dohodnuto.
 2. V případě písemného ujednání o možnosti odstoupení ve lhůtě 14 dní je Prodávající oprávněn ponížit vrácení kupní ceny Podnikateli o částku, o níž dojde ke snížení hodnoty zboží či která bude zapotřebí vynaložit k tomu, aby zboží mohlo být opět nabízeno k prodeji.
 3. Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat po Prodávajícím výměnu zboží z důvodu vady zboží, nemůže-li ho vrátit ve stavu, v jakém ho od Prodávajícího převzal (vyjma situace, že k vadě došlo až při používání zboží) nebo pokud vadu neoznámil Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil.
 4. V případě platného odstoupení od smlouvy se na další vztahují ustanovení čl.6 písm. e)h)i) VOP.

 

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude schopen nezávisle na své vůli dodat zboží v požadované kvalitě, čase a množství, které potvrdil v objednávce.
 2. Neuhradí-li Kupující celkovou cenu zboží ve sjednaném termínu.
 3. V případě pouze částečné úhrady kupní ceny ze strany Kupujícího, má Prodávající právo na odstoupení od smlouvy.
 4. Je-li Kupující v prodlení s převzetím věci a tuto nepřevezme ani po předchozím upozornění ze strany Prodávajícího a poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k převzetí, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.
 5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li Kupující v prodlení s úhradou celé kupní ceny.
 • PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ
 1. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží. Pokud Kupující nepřevezme zboží i přesto, že mu Prodávající umožní se zbožím nakládat, nese Kupující nebezpečí škody ode dne okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím nakládat.
 2. Vznikne-li škoda na zboží po přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, nezbavuje to Kupujícího povinnosti uhradit Prodávajícímu plnou kupní cenu.
 3. Do doby úhrady celé kupní ceny je zboží majetkem Prodávajícího. Pouze v případě, že by bylo mezi stranami ujednáno, že se kupní cena uhradí až po montáži zboží, stává se zboží majetkem Kupujícího v okamžiku jeho namontování na místo, které bylo určeno Kupujícím.
 • ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO A ZÁRUKA ZA JAKOST
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí vady.
 2. Prodávající se zavazuje, že zboží bude mít po určitou dobu určité vlastnosti a bude způsobilé k použití pro obvyklý účel.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží má vlastnosti, které byly stranami ujednány. Není-li takového ujednání, pak platí, že zboží má vlastnosti, které byly popsány Prodávajícím či výrobcem v nabídce zboží.

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží bude dodáno ve sjednaném množství, rozměrech a hmotnosti a že se hodí k účelu, k němuž je Prodávajícím prezentována nebo k němuž se obvykle používá.

 1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 24 měsíců od doby převzetí zboží, není-li na zboží, na internetových stránkách či dokladech ke zboží předaných uvedeno jinak. Lhůta 24 měsíců se nevztahuje na případy, kdy:
 • k uvedení zboží do provozu byla potřebná odborná montáž, kterou ke každému takovému zboží Podávající nabízí a Kupující si tuto zajistil sám bez součinnosti Prodávajícího;
 • jde o opotřebení zboží v rámci obvyklého používání;
 • vyplývá to z povahy zboží;
 • jde o zboží, které již bylo prodáváno Kupujícímu jako použité nebo opotřebené, tedy nelze reklamovat vadu odpovídající míře používání a opotřebení, kterou zboží mělo při předání Kupujícímu;
 • u zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu pro vadu;
 • jde o spotřební z boží, u něhož je uvedena spotřeba na obale.
 1. Pro Podnikatele může Prodávající určit lhůtu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady odlišně. V takovém případě má takto stanovená odlišná lhůta přednost.
 2. Uplatnit právo z vadného plnění Kupující nemůže v případě, že před převzetím zboží věděl, že věc má vadu nebo pokud vada byla způsobena jím samotným či kteroukoli třetí osobou.
 3. Záruční doba běží od převzetí (odevzdání) věci Kupujícím. Je-li u zboží nutné jeho uvedení do provozu, běží záruční doba až ode dne uvedení do provozu, pokud toto uvedení bude zajišťovat dle objednávky Kupujícího přímo Prodávající nejpozději do 3 týdnů ode dne předání zboží Kupujícímu to vše za předpokladu, že Kupující poskytne Prodávajícímu dostatečnou  součinnost k uvedení zboží do provozu.
 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Údaje pro fakturaci uvedené Kupujícím v objednávce nelze dodatečně měnit.
 2. Způsob platby za zboží a služby je dle uvážení Prodávajícího.
 3. Prodávající je povinen vystavit ke zboží a objednaným službám Kupujícímu daňový doklad, který v případě uzavření kupní smlouvy přes eshop bude zaslán na emailovou adresu Kupujícího.
 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, bude mu Prodávajícím vrácena kupní cena po odečtení veškerých poplatků, nákladů apod. uvedených v čl.6 písm.i) a čl.7 písm.b) VOP, a to na účet, z něhož byla kupní cena uhrazena. V případě, že nebude možné kupní cenu vrátit na účet (platba v hotovosti, kurýrovi, apod.), bude příslušná kupní cena zaslána na účet, který pro tento účel uvede Kupující Prodávajícímu. Kupující nese plnou odpovědnost za údaje, které Prodávajícímu pro vrácení kupní ceny uvede.
 • CENY ZBOŽÍ A SLUŽEB
 1. Ceny uváděné Prodávajícím v on-line shopu jsou ceny platné, aktuální a obsahují i částku DPH.
 2. V cenách za zboží uváděných v on-line shopu nejsou zahrnuty částky za dopravné – dobírku, PPL, DHL, zásilkovnu a další způsoby dopravy, které si prostřednictvím tzv. nákupního košíku Kupující zvolí.
 3. Konečná cena bude vždy zaokrouhlena na celé koruny nahoru.
 4. Je-li u zboží uvedena tzv. „akční cena“, pak tato platí do vyprodání toho kterého zboží, je-li tam uvedeno na kolik kusů se akční cena vztahuje – pak do vyprodání tohoto počtu kusů a je-li tam uvedeno časové rozmezí – pak tato platí do vypršení časového termínu.

 

 • DODANÍ ZBOŽÍ
 1. U zboží objednávaného prostřednictví eshopu si zvolí Kupující způsob dopravy, který mu bude v eshopu v sekci doprava nabídnut.
 2. U zboží, které bude objednáno osobně v prodejně Prodávajícího, má Kupující možnost sjednat způsob dopravy a její cenu přímo s prodejcem na místě.
 • PORUŠENÍ SMLOUVY
 1. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se na zboží vada a je-li tato vada podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním jiného nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Týká-li se vada jen součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu této součásti – není-li to však možné, má právo od smlouvy odstoupit. Jde-li však vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • odstoupení od smlouvy.

Kupující je v případě výskytu vady, která je podstatným porušením smlouvy, povinen ihned při oznámení vady Prodávajícímu či bezprostředně poté, sdělit Prodávajícímu, jaké právo na vyřešení vady zboží z výše uvedených si zvolil. Kupující nemůže jednou vybrané právo bez souhlasu Prodávajícího měnit. Pokud Kupující neoznámí Prodávajícímu volbu svého práva včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Zvolí-li si Kupující opravu věci, která se později ukáže jako neopravitelná, má právo opět na výběr z dalších možností, uvedených výše.

Pokud Prodávající neodstraní vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující namísto toho požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud Kupující neuplatní vůči Prodávajícímu slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat Kupujícímu to, co na zboží chybí nebo odstranit vadu podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

Neodstraní-li Prodávající vadu zboží včas nebo ji odmítne odstranit, má Kupující právo požadovat po Prodávajícím slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Právo, které Kupující uplatní, nemůže následně bez souhlasu Prodávajícího změnit.

 1. Větší počet vad zboží či vady zboží opakované

Opakují-li se vady po provedené opravě (3x reklamovaná stejná vada) a Kupující tak nemůže zboží řádně užívat nebo má zboží alespoň 3 vady naráz, má Kupující právo na výměnu zboží či výměnu pouze součásti zboží. Spotřebitel má i právo na odstoupení od smlouvy.

 1. Vada zboží použitého či zboží prodaného za nižší cenu

Má-li zboží, které bylo prodáváno za nižší cenu nebo jde o zboží prodávané jako použité, vadu, má Kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 • ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Tyto VOP jsou platné od 17.10.2022.
 2. Stane-li se kterákoli část těchto VOP neplatnou, nemá to vliv na platnost zbývajících částí VOP.
 3. Jakákoli změna těchto VOP bude provedena ze strany Prodávajícího písemně a bude uveřejněna obvyklým způsobem na internetových stránkách Prodávajícího, v jeho sídle i na jeho prodejnách.
 4. Co se týká doručování, pak doručuje-li se prostřednictvím emailové adresy, kterou pro komunikaci zadá Kupující, má se za to, že email byl doručen dnem následujícím po dni doručení, není-li prokázáno doručení dřívější. Doručuje-li se prostřednictvím poštovního přepravce, má se za to, že psaní bylo doručeno 10 dnem ode dne předání k poštovní přepravě.